Általános Szerződési Feltételek

Life and Career Design Kft.

1. Jelen dokumentum – továbbiakban: ÁSZF – iktatásra kerül, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, magyar nyelvű szerződésnek minősül. A Szolgáltató, az általa üzemeltetett https://www.orientify.hu címen és az orientify.hu végződésű címeken elérhető weboldalakon – a továbbiakban: “Weboldal” – történő, azok használatakor megvalósuló jogviszonyokra terjed ki.

2. A Szolgáltató az ÁSZF tekintetében:
Név: Life and Career Design Kft.
Székhelye: 1071 Budapest, Dembinszky utca 44. fszt. 4.
Postacíme: 1071 Budapest, Dembinszky utca 44. fszt. 4.
Adószáma: 26796075-2-42
Cégjegyzékszáma: 01-09-352563
Nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
E-mail címe: info@orientify.hu

3. A Weboldalt elérő, böngésző, azon belül regisztrációval rendelkező és nem rendelkező felhasználó, az elérhető szolgáltatás igénybe vevője, valamint az a természetes személy és az a feltérképező robot (ide tartozik különösen a programtervezés útját létrehozott mesterséges intelligencia alapú illetve mintakereső algoritmust alkalmazó robot vagy spider alkalmazás) üzemeltetője, aki az oldal használataként azonosított tevékenységet végzett 2019.10.01. naptól kezdődően – a továbbiakban: Felhasználó – a weboldal használatával magára nézve kötelezőnek fogadja el az ÁSZF rendelkezéseit.

4. Szolgáltató tulajdonát képezi a Weboldal, amelyen keresztül pályainformációs feladatokat – a továbbiakban: Szolgáltatás – lát el, elősegítve ezzel, hogy a Felhasználó pályaismereteket szerezzen, szükség esetén pályaválasztásához segítséget találjon. Jelen ÁSZF tárgyát képező szolgáltatás nem minősül egészségügyi ellátásnak.

5. Felhasználó lehet minden cselekvőképes természetes személy. Korlátozottan cselekvőképes (16. életévét betöltött) kiskorú Felhasználó esetén a szolgáltatás igénybe vételéhez törvényes képviselőjének hozzájárulása szükséges. Abban az esetben azonban, ha a Felhasználó nyilatkozata – vagy az általa megadott valótlan életkor – ellenére a valóságban mégsem töltötte még be a 18. életévét, Szolgáltató semminemű felelősséget vállalni nem tud. Cselekvőképtelen személy nem veheti igénybe a szolgáltatást. Az oldal használata feltételezi, hogy Felhasználó teljes szellemi teljesítőképessége birtokában van, felelősséget tud vállalni saját sorsáért, döntéseiért.

6. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a jelen pontban meghatározott Weboldalon olvasható tartalmak nem minősülnek szakmai állásfoglalásnak, tekintettel arra, hogy minden helyzet és probléma egyedi, ezért egyéni elbírálást kíván, ami a Felhasználó felelőssége.

7. Szerződő felek rögzítik, hogy Felhasználó az 1. pontban megjelölt Weblap használatával, illetve a Weblapon az egyes menüpontok igénybevétele esetén a kifejezett hozzájárulásával tudomásul veszi, és elfogadja, hogy a fenti tevékenységekkel – Felhasználó és Szolgáltató között szerződéses jogviszony jön létre, melyre vonatkozóan a jelen – illetve az 1. pontban hivatkozott honlapon feltüntetett mindenkori – Általános Szerződési Feltételekben foglaltak kötelezően irányadóak, annak rendelkezései a szerződő feleket kötik. A szerződés írásba foglalt, magyar nyelvű szerződésnek minősül, a Szolgáltató által iktatásra kerül.

8. A Szolgáltató az 4. pontban rögzített szolgáltatás keretében Felhasználók részére a weboldalon lévő kérdőívekkel és az eredmények kiértékelésével pályainformációkat biztosít. A Szolgáltató az 1. pontban rögzített Szolgáltatást szűkített kiértékeléssel (ingyenes regisztrációval) díjmentesen biztosítja. A bővített kiértékelést (a Karrierajánló előfizetéssel) a Szolgáltató nem biztosítja díjmentesen, annak díjszabását a vásárlási lehetőséget biztosító aloldal felületén látható díjakkal határozza meg. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan a nem díjmentes szolgáltatások megvásárlására vonatkozóan időszakosan eltérni a korábbi díjazástól, díjfizetés nélkül elérhetővé tenni, eltérni a szolgáltatási csomag érvényességének (elérhetőségének) határidejétől, valamint megválasztani az egyes felhasználócsoportok által elérhető rendszerfunkciókat.
A nem díjmentes szolgáltatások érvényességi idejének lejáratát (záró határnapját) követően, az aktív előfizetési időszak folyamán kitöltött karriertesztek és egyéb visszajelzések a rendszerből nem kerülnek törlésre, ezek a teszteredmények a későbbi szolgáltatás-meghosszabbítást követően, a korábbi időszak mintájára továbbra is elérhetők lesznek (a lejárati napot követően továbbra is lehet használni a rendszert a Start csomag nyújtotta lehetőségekkel).
8.a. A 2020.10.01. és 2020.03.20. időtartamban Premium csomagot vásárolt felhasználók Karrierajánló előfizetésének lejárati határideje 2100.12.31. (élethosszig tartó előfizetés). Ezen időszakban vásárlóknak a későbbiekben az Orientify Karrierajánló valamennyi fejlesztése elérhetővé válik.
8.b. A 2020.01.09-11. napokon megrendezett Educatio Nemzetközi Szakkiállításon promóciós idényjelleggel kiosztott “Premium kuponkód”-okat 2020.03.19. napig felhasznált (érvényesített) felhasználók Prémium szolgáltatásának lejárati határideje 2020.12.31. Ezen kuponcsomag nem érvényesített kódjai 2020.03.20. naptól érvénytelenek.
8.c. A 2020.03.20. naptól a Premium csomagot vásárolt felhasználók Karrierajánló előfizetésének lejárati határideje a vásárlástól számított 365. nap.
8.d. A 2019-ben kezdődő COVID-19 koronavírus járványra való tekintettel a Szolgáltató támogatásával időszakos jelleggel, az oldalon meghirdetett kuponkód felhasználásával (érvényesítésével), magánszemélyek részére a Premium csomagot 2020.03.20. időszaktól kezdődően teszi elérhetővé, amely időszak határnapja a kuponkód felhasználási (érvényesítési) napjától függetlenül 2020.05.31. A kampány célja az otthoni körülmények közötti online tanulási és online karriertervezési tevékenység támogatása.

A Szolgáltatás igénybe vétele

9. A Szolgáltató által nyújtott Szolgáltatás Felhasználó általi igénybe vétele az alábbiak szerint történik:
A Felhasználónak a „Karrierprofil teszt” menüpontra kattintva lehetősége van az ott található teszt kitöltésére. A teszt eredményét jelentő írásos értékelést kizárólag a Felhasználó látja, a teszt kitöltését követően meghatározott pontszám alapján.
A Felhasználó a kiértékelés pontossága érdekében megadott személyes adataihoz (születési időpont és nem) kizárólag a Szolgáltató fér hozzá.
A kiértékelés nem minősül szakmai állásfoglalásnak, tanácsnak, diagnosztikának és nem helyettesíti a szakemberrel történő négyszemközti, személyes konzultációt. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az ennek elmaradásából származó következményekért a Felhasználó vállalja a felelősséget.
Szolgáltató kijelenti, hogy a Felhasználó a Szolgáltatás igénybe vételével tudomásul veszi és elfogadja, hogy az általa megadott valamennyi adat, információ valódiságáért és azok tartalmáért a Felhasználó felel, azokért Szolgáltató semminemű felelősséget nem vállal.

Felelősségre vonatkozó rendelkezések

10. A Felhasználó kötelezettséget vállal, és garantálja, hogy a jelen szerződés szerinti szolgáltatásokat rendeltetésszerűen, jogszerűen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezések, valamint jelen
ÁSZF maradéktalan betartásával veszi igénybe. A Felhasználó ezúton kötelezi magát, hogy felhívásra, a felhívásban foglalt határidőben a Szolgáltatónak megtéríti mindazon kártérítést, bírságot, és minden egyéb költséget, amelyeket az illetékes hatóságok, bíróságok vagy harmadik személyek a vonatkozó jogszabályok és/vagy a jelen ÁSZF Felhasználó általi megszegése, vagy az abból eredő következmények miatt érvényesítenek a Szolgáltatóval szemben. A fentiek alapján a jogszabályi keretek között a Felhasználó a jogosulttal szemben (a Szolgáltató helyett) közvetlenül köteles helytállni, ennek alapján a kiszabott bírságot, megállapított kártérítést, költségeket a kiszabó, megállapító hatóság, bíróság, harmadik személy részére megfizetni. Amennyiben a Szolgáltató részéről már megtörtént a fentiek megfizetése, a Felhasználónak azonnali megtérítési kötelezettsége van a Szolgáltató felé.

11. Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy a szolgáltatása folyamatos legyen, azonban nem vállal felelősséget a rajta kívül álló okokkal összefüggésben keletkezett hibákért és azok következményeiért, így különösen – de nem kizárólag – az internetes hálózatban beállott kimaradásért, egyéb technikai hibákért, leállásokért, az információs rendszerek biztonságát sértő magatartások, a mások által elhelyezett romboló alkalmazások, programok, vírusok okozta hibákért, következményekért.

Szerzői jogi rendelkezések

12. Felhasználó a Weboldal böngészésével arra szerez jogosultságot, hogy a Weboldalon olvasható tartalmakat saját személyes információ szerzés céljára felhasználja fel. A Weboldalon található tartalmak Dr. Török Réka szellemi tulajdonát képezik, melyek üzleti célú felhasználása, vagy annak változatlan vagy nagymértékben hasonló módon történő átvételéhez, vagy egyéb felhasználásához Dr. Török Réka írásos engedélye és a forrás megjelölése szükséges. Ennek megsértése esetén másolt oldalanként napi 300.000 Ft (háromszázezer forint) kötbért számlázunk a jogtalan felhasználónak! Másolt oldaltartalomnak minősül, ha az átvétel a teljes oldaltartalom 10%-ánál nagyobb mértékben tartalmazza az említett, engedély nélkül átvett szöveget! Az átvétellel a felhasználó kifejezetten elfogadja, ezen kötbér megállapodást. A bizonyításhoz közjegyzői tartalomtanúsítást alkalmazunk a jogsértő költségére! Felhasználó egyúttal aláveti magát a magyar szerzői jog szabályozásának!

13. A jelen szolgáltatás tárgyát képező, a Weblapon megtalálható valamennyi illusztráció, a teljes design, arculatterv és szakmai anyagok, szellemi tulajdonhoz fűződő jog Dr. Török Réka kizárólagos tulajdonát képezi, azok nem használhatóak fel, nem többszörözhetőek, nem terjeszthetőek, nem adhatóak ki, nem átruházhatóak, nem jeleníthetőek meg a tulajdonos előzetes, írásos engedélye hiányában!

Felhasználóra vonatkozó rendelkezések

14. Felhasználó kijelenti és tudomásul veszi, hogy a szolgáltatást kereskedelmi és/vagy üzleti célból nem használhatja. Így különösen (de nem kizárólagosan) nem tehet közzé és nem továbbíthat reklámokat, más weboldalak hirdetéseit, nem gyűjtheti kereskedelmi célból, illetve jogellenesen más felhasználók adatait.

15. Kijelenti továbbá, hogy más személy adatait sajátjaként a jelen szolgáltatás igénybe vétele során nem használja, nem szolgáltatja ki; jogvédelem alatt álló adatot, információt, fényképet, egyéb terméket, szolgáltatást az arra vonatkozó engedély nélkül nem használ fel. Felhasználó tudomásul veszi, hogy nem tölthet fel a honlapra vírussal, mailware-rel, és egyéb kéretlen, vagy rosszindulatú kóddal fertőzött adatokat, információkat, fotókat.

16. Felhasználó tudomásul veszi, hogy jelen szolgáltatás igénybe vétele során nem tehet közzé, nem közölhet másokkal, nem továbbíthat semminemű, bármely hatályos jogszabályba, vagy egyéb rendelkezésbe ütköző adatot, információt, véleményt. Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy jelen szolgáltatás alkalmazása során nem követ el a mindenkor hatályos Büntető Törvénykönyvbe ütköző magatartást.

17. Amennyiben Szolgáltató a Felhasználó részéről jogsértő, vagy az ÁSZF-et sértő magatartást észlel, jogosult – a Felhasználó előzetes értesítését követően – Felhasználót szolgáltatás igénybe vételéből kizárni – kártérítés fizetési kötelezettség nélkül.

Adatvédelem

18. Szolgáltató felhívja a Felhasználó figyelmét, hogy a birtokába kerülő adatok, információk személyes adatokat tartalmaznak. Egyúttal kijelenti, hogy a személyes adatok vonatkozásában a mindenkor hatályos és vonatkozó jogszabályokat maradéktalanul betartja.

19. Felhasználó nyilatkozik arról, hogy a Weblap használatával kifejezettem hozzájárul ahhoz, hogy a jelen ÁSZF elválaszthatatlan mellékletét képező Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat-ban foglaltakat megismerte.

Panaszkezelés

20. Felhasználó a szolgáltatással kapcsolatos bárminemű panaszát kizárólag e-mailben az info@orientify.hu címen közölheti Szolgáltatóval, aki a panaszt a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezeli. Felhasználó panaszával az alábbi hatósághoz fordulhat: Budapesti Békéltető Testület, 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310., levelezési cím: 1253 Budapest, Pf. 10., E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu. Telefon: 06/1/488-2131. Egyebekben a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezései megfelelően irányadóak.

Az ÁSZF hatálya és módosítása

21. A jelen ÁSZF 2020. szeptember 26. napján lép hatályba, és visszavonásig, illetve a mindenkori módosítások hatályba lépéséig érvényes és hatályos. Szolgáltató a jelen ÁSZF-et bármikor jogosult egyoldalúan megváltoztatni.

Egyéb rendelkezések

22. Amennyiben jelen ÁSZF bármelyik rendelkezése utóbb érvénytelennek bizonyulna, az a teljes szerződés érvényességét nem érinti, az érvénytelenséggel nem érintett rendelkezései továbbra is hatályosak. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései megfelelően irányadóak.

Kelt: 2020.09.26.