Általános Szerződési Feltételek

Life and Career Design Kft.

Az általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) tárgyi hatálya a Szolgáltató által üzemeltetett – az alábbi fogalommeghatározások alatt szereplő – weboldalak (a továbbiakban együtt: Weboldal) látogatásának, használatnak, illetve a weboldalon szereplő tartalmak ingyenes vagy visszterhes megismerésének, a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások igénybevételének, valamint a webshopban történő vásárlások szabályaira terjed ki.

Az ÁSZF személyi hatálya a Szolgáltató által üzemeltetett Weboldal valamennyi felhasználójára kiterjed az általa a Weboldal használatával összefüggő terjedelemben.

Fogalom meghatározások

Szolgáltató:

Név: Life and Career Design Kft.
Székhelye: 1071 Budapest, Dembinszky utca 44. fszt. 4.
Postacíme: 1071 Budapest, Dembinszky utca 44. fszt. 4.
Adószáma: 26796075-2-42
Cégjegyzékszáma: 01-09-352563
Nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
E-mail címe: info@orientify.hu

Szolgáltatás: Weboldal üzemeltetése keretében a Weboldalakon szereplő tartalmak létrehozása, azoknak visszterhesen a nyilvánosság felé történő közzététele, illetve online pályaorientációs tanácsadás, webshop üzemeltetése.

Egyszerű karrierprofil tartalmazza:

 • az elsődleges érdeklődési irány megnevezését, általános rövidített leírását;
 • az elsődleges érdeklődési irány általános jellemző tulajdonságait; a munka során fontos kompetenciákat, tulajdonságokat; leginkább illeszkedő tevékenységeket;
 • a teljes karrierprofil hat pályaérdeklődési irány százalékos megoszlását, ezek közül megnevezve az elsődleges irányt.

Felhasználó: a Látogató, a Regisztrált látogató, az Ügyfél és Vásárló/Előfizető együttes megjelölése.

Felhasználói fiók: a regisztráció során megadott adatokkal létesített, a Regisztrált látogatóhoz kapcsolható elektronikus fiók, mely – a jelen ÁSZF-ben meghatározott ideig és módon – tartalmazza az ingyenesen és/vagy visszterhesen igénybe vett termékeket és/vagy szolgáltatásokat is.

Karrierajánló: a szolgáltatás, amellyel elérhető a Részletes karrierprofil és a Karriermátrix felület.

Karriermátrix: a Karrierajánló szolgáltatás előfizetéssel rendelkező Előfizetők részére érhető el. A Karriermátrix a Szakmaajánlóban értékelt szakmák összesített grafikus riportja, amely a pályadöntési helyzetben támogatást nyújt azzal, hogy lehetőséget teremt az értékelt szakmák együttes összehasonlítására.

Karrierprofil generálás: a Karrierteszt kitöltését követően számítógépes algoritmusok segítségével előállított kimutatás, amely a Karriertesztben szereplő kérdőívtételekre adott válaszok alapján, emberi beavatkozás nélkül készül.

Karrierprofil típusa: a Karrierteszt kitöltését követően a Regisztrált látogató részére a rendszer Egyszerű karrierprofilt, a Karrierajánló előfizetéssel rendelkező Előfizetők részére Részletes karrierprofilt jelenít meg.

Karrierteszt: https://karrierprofil.orientify.hu weboldalon a Regisztrált látogató által, a Karrierteszt menüpontban elérhető kérdőív.

Képzésajánló: a szakmaajánló része, amely az adott szakmához jellemzően kapcsolódó Magyarországon elérhető felsőoktatási szakokat, szakképesítéseket és egyéb képzési információkat tartalmazza. A képzésajánló adatbázisa manuálisan rögzített, nem a Szolgáltató által üzemeltetett, publikus felületekről származó adatokat tartalmaz. Nem tartalmaz oktatási intézményekre, azok képzéseire vonatkozó fizetett hirdetéseket.

Látogató: az a természetes személy, aki a weboldalakat regisztráció nélkül böngészi, kivéve a https://karrierprofil.orientify.hu weboldalt.

Pályaérdeklődési irány: a Karrierteszt válaszai alapján minden kitöltőre jellemző egy egyedi érdeklődési profil, amely hat féle érdeklődési irány százalékos megoszlásából áll össze. A pályaérdeklődési irány kifejezi a személyiségre legjellemzőbb munkabeállítódást, amely alapján pályák ajánlhatóak számára. Az Egyszerű karrierprofilban az elsődleges pályaérdeklődési irány megnevezése és rövid leírása, a Részletes karrierprofilban az első három megnevezése és hosszabb leírása található, valamint a hat irány százalékos megoszlása, amely összefoglalja a Regisztrált látogató érdeklődési irányának egyedi mintázatát.

Regisztrált látogató: az a Látogató, aki a weboldalon regisztrál, Felhasználói fiókkal rendelkezik és ennek alapján a Szolgáltató által egyoldalúan vállalt ingyenes online szolgáltatások igénybevételére jogosult.

Rendelés: a Szolgáltató és Vásárló között létrejövő olyan kommunikációs forma, amely révén a Vásárló ismerteti a Szolgáltatóval a weboldalon található termék és/vagy szolgáltatás valamelyikének megvásárlási szándékát.

Részletes karrierprofil tartalmazza:

 • az elsődleges, másodlagos és harmadlagos érdeklődési irány megnevezését, általános rövidített és bővebb leírását;
 • az elsődleges érdeklődési irány általános jellemző tulajdonságait; a munka során fontos kompetenciákat, tulajdonságokat; leginkább illeszkedő tevékenységeket; leginkább illeszkedő pályák megnevezéseit;
 • a teljes karrierprofil hat pályaérdeklődési irány százalékos megoszlását, valamennyit megnevezve;
 • szakmaajánlót és képzésajánlót.

Szakmaajánló: a Karrierteszt kitöltését követően a Részletes karrierprofilban megjelenő kimutatás azon része, amely tartalmazza a számítógépes algoritmus alapján ajánlott szakmák listáját. A szakmalista tartalmazza a szakma nevét, leírását, jellemző munkaeszközeit, munkakörnyezetét, kapcsolódó munkaköröket, rokonszakmákat, jellemző bruttó fizetési sávot, publikusan elérhető szakmavideót (amennyiben rendelkezésre áll), valamint a szakmához kapcsolódó képzéseket (Képzésajánló). A szakmák interaktív skálázással értékelhetők, amelyek eredménye a Karriermátrix felületen összesítve megtekinthető.

Ügyfél: az a Regisztrált látogató, aki a Szolgáltató által jelen ÁSZF rendelkezései szerint visszterhesen nyújtott termék és/vagy szolgáltatás igénybevételére jogosult, függetlenül a terméket vagy szolgáltatást vásárló vagy arra előfizető személyétől. Ügyfélnek kell tekinteni a vásárló nevében és képviseletében eljáró természetes személyt is.

Vásárló/Előfizető: az az Ügyfél, valamint mindazon természetes vagy jogi személy, jogi személyiség nélküli egyéb szervezet, aki a Szolgáltató Weboldalain forgalmazott termékeket és szolgáltatásokat megvásárolja és/vagy azokra előfizet.

Weboldal: az ÁSZF alkalmazása során a Szolgáltató weblapjai vagy más hasonló kifejezés alatt a következő címeket – és azokhoz tartozó aldomaineket – kell érteni: 

Webshop: a Szolgáltató https://karrierprofil.orientify.hu weboldalán elérhető online vásárlási/előfizetési felület, mely a weboldalon „Piactér” megnevezés alatt található meg.

I. ÁLTALÁNOS FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

1. Alapvető rendelkezések

1.1. Szolgáltató tulajdonát képezi a Weboldal, amelyen keresztül pályainformációs és pályatanácsadási feladatokat lát el, elősegítve ezzel, hogy a Felhasználó pályaismereteket szerezzen, szükség esetén pályaválasztásához segítséget találjon.

1.2. Felhasználó a Weboldal használatával magára nézve kötelezőnek fogadja el az ÁSZF rendelkezéseit, a regisztrációhoz, illetve a termékek és/vagy szolgáltatások ingyenes igénybevételéhez, valamint megvásárlásához az ÁSZF rendelkezéseinek előzetes megismerése és azok kifejezett elfogadása szükséges.

1.3. A jelen Weboldalon található információk kizárólag az általános tájékoztatást szolgálják, a Weboldal szolgáltatásait annak látogatói, valamint az Ügyfelek kizárólag személyes használatra és saját felelősségükre vehetik igénybe.

1.4. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a jelen Weboldalon olvasható tartalmak nem minősülnek szakmai állásfoglalásnak, tekintettel arra, hogy minden helyzet és probléma egyedi, a Szolgáltató általi kiértékelés nem minősül szakmai állásfoglalásnak, tanácsnak, diagnosztikának és nem helyettesíti a szakemberrel történő négyszemközti, személyes konzultációt, amely egyéni elbírálást kíván, amely a Felhasználó felelőssége.

1.5. A Felhasználónak Szolgáltatás igénybevétele során megadott személyes adataihoz kizárólag a Szolgáltató fér hozzá. A regisztráció, valamint a vásárlás során megadott adatok helyességéért, teljességéért és azért, hogy a Felhasználó a Weboldal használata során rendelkezésre bocsátott adatok használatára saját nevében, illetve az adattal érintett felhatalmazása alapján jogosult, illetve a feltüntetett adatokkal kötelezettséget vállalhat Felhasználó felel, a Szolgáltató az ezzel összefüggő felelősségét teljes mértékben kizárja. A megadott adatok valódiságáért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

1.6. A Felhasználó a Szolgáltató Weboldalain szabadon, bármilyen kötelezettség keletkezése nélkül böngészhet, megismerheti a termékek bemutatására szolgáló leírásokat. A Látogató kizárólag a orientify.hu honlap böngészésére és látogatására jogosult.

1.7. A Szolgáltató rendszere a vásárlók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatók össze a vásárlók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más internetes honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

1.8. A Szolgáltató jogosult a vásárló részére hírlevelet vagy egyéb reklám levelet küldeni, amennyiben a vásárló a regisztrációkor a megfelelő adatai megadásával ehhez előzetesen, egyértelműen, kifejezetten és önkéntesen hozzájárult. A Szolgáltató nem köteles ellenőrizni, hogy a vásárló által a regisztrációkor, illetőleg egyébként a hozzájárulás megadásakor megadott adatok valósak, illetőleg helytállóak.

1.9. A Szolgáltató magára nézve kötelezőnek tekinti a Magyar Reklámszövetség és a Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesületének etikai kódexét, mely a https://mrsz.hu/reklametika/magyar-reklametikai-kodex címen érhető el.

1.10. Az adatkezeléssel kapcsolatos részletes tájékoztatást a Felhasználó a Szolgáltató weboldalán található Adatvédelmi tájékoztatóban talál. Link: https://wwww.orientify.hu/adatvedelem

2. Szerzői jog

2.1. A Weboldalon található tartalmak szerzői jogi védelem alatt állnak.

2.2. Szolgáltató a Weboldalain történő böngészés és ellenérték nélküli szolgáltatások igénybevétele során a Weboldalak használati jogát biztosítja a Felhasználók számára a jelen ÁSZF-ben meghatározott feltételekkel, nem jogosult azonban az adatállomány, valamint a számítástechnikai program ettől eltérő használatára, tovább hasznosítására, nyomtatott vagy elektronikus publikálására, illetve az adatállomány, illetve a Weboldal tartalmainak sem részben, sem egészben más részére történő átengedésére vagy másolására.

2.3. Valamennyi, a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás keretében a Weboldalon közzétett tartalom, különösen a Weboldal domain neve, az Szolgáltató logója, a Weboldalon alkalmazott szerkesztési elv, eljárás, módszer, a Weboldal külső arculata és megjelenése, a Szolgáltató által alkalmazott mottók, szoftveres és egyéb megoldások, ötletek, megvalósítások, továbbá a Weboldalon a Szolgáltató által közzétett valamennyi írásos-, képi-, animációs- vagy hanganyag, valamint védjegy és más iparjogvédelmi oltalom alá eső szellemi alkotás a Szolgáltató szellemi tulajdonát képezi vagy azok felhasználása kizárólag a Szolgáltató illeti. Az előbbi tartalmak ezért a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges módon és mértékben történő használatán – az olvasáson, a képernyőn történő megjelenítésen, a használattal együtt járó és szükséges ideiglenes többszörözésen és a személyes, nem kereskedelmi célú tároláson és papír alapú vagy azzal egyenértékű megjelenítésen – túlmenően a Szolgáltató vagy a szellemi tulajdonjog jogosultjának előzetes, írásbeli hozzájárulása hiányában semmilyen módon és formában, semmilyen mértékben nem használhatók fel.

2.4. Az orientify.hu domain név a Szolgáltató javára bejegyzett domain név, amelynek alkalmazása, felhasználása Szolgáltatóra történő hivatkozás kivételével csak a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulásával lehetséges.

2.5. A Szolgáltató honlapjain közzétett tartalmak a szerzői jog és a nemzetközi jogvédelmi megállapodások, illetve egyéb, a szellemi tulajdonra vonatkozó jogszabályok és nemzetközi szerződések védelme alatt állnak, az ezekben foglalt rendelkezéseknek a Felhasználó általi megsértése súlyos szerződésszegésnek minősül, melyért Felhasználó kártérítéssel tartozik.

2.6. Felhasználó tudomásul veszi, hogy Szolgáltató és a szerzői jog jogosultja a szerzői jogának megsértése miatt a jogsértővel szemben szükséges polgári, illetve büntetőjogi intézkedéseket haladéktalanul megteszi.

2.7. A weboldal használata során a weboldalon közzétett tartalmakat, az azokat kezelő és megjelenítő szoftvereket tilos:

 • harmadik személynek hozzáférhetővé tenni;
 • kölcsönbe, bérbe vagy haszonbérletbe adni;
 • másolni;
 • automatizált módon lekérdezéseket, kereséseket végrehajtani és adatokat letölteni;
 • módosítani, átalakítani vagy ezekre előkészületet tenni;
 • a rendeltetésszerű használatot meghaladó, belső felépítését feltáró elemzésnek alávetni;
 • visszafordítani, visszafejteni, belőle forráskódot előállítani vagy
 • oly módon használni, mely mások szerzői jogát, szellemi tulajdonát vagy jogait sérti;
 • bármilyen formában publikálni.

2.8. Szerzői jogának megsértése esetén a Felhasználó kötbér megfizetésére kötelezi magát, amelynek mértéke digitálisan publikált, módosítható tartalmakra vonatkozóan a tartalom láthatósága ideje alatt megkezdett naponta nettó 250.000 Ft, egyéb tartalmakra vonatkozóan nettó 1.000.000 Ft.

3. Felhasználhatósági jogosultság egyéb korlátai

3.1. Az Ügyfél jogosult a megvásárolt terméket és/vagy szolgáltatást – annak természetétől függően – használni, letölteni.

3.2. Az Ügyfél a megvásárolt terméket és/vagy szolgáltatást a saját feladatai ellátásához, saját szervezeti keretein belül használhatja, az azok használatát segítő vagy kiegészítő bármely írásos anyaggal kapcsolatban a Szolgáltató a jelen ÁSZF-ben meghatározott felhasználási jogon túl minden egyéb felhasználási, hasznosítási, vagyoni, tulajdoni- és publikálási jogot fenntart saját magának.

3.3. Az Ügyfél, illetve a Vásárló/Előfizető kötelezettséget vállal, hogy a Felhasználói fiókhoz arra nem jogosultnak hozzáférést nem ad, azt kizárólag saját maga, illetve szervezeti körén belül az arra jogosult használja, a Felhasználói fiók használatát – az előzőekben meghatározottakon túl – másnak sem ingyenesen, sem visszterhesen másnak át nem engedi.

3.4. Az Ügyfél, illetve a Vásárló/Előfizető a Felhasználói fiókhoz tartozó hozzáférést biztosító adatokat köteles megőrizni, azt harmadik személy részére ki nem adhatja, köteles továbbá gondoskodni arról, hogy azokhoz erre illetéktelen személy ne férhessen hozzá. E rendelkezések megsértése súlyos szerződésszegésnek minősül, ami feljogosítja a Szolgáltatót az Ügyfél, illetve a Vásárló/Előfizető részéről támasztható mindennemű igény kizárásával a Felhasználói fiók zárolására és a hozzáférést ideiglenes vagy végleges megtagadására.

3.5. Az Ügyfél a megvásárolt termékek/szolgáltatások használatát másnak sem díjazás ellenében, sem anélkül nem engedheti át. Az Ügyfél a fiókját, annak előfizetéseit, valamint a megvásárolt termékeket és/vagy szolgáltatásokat másnak nem értékesítheti, bérbe, kölcsönbe nem adhatja, annak használatát másnak nem engedheti át, a tartalmakat nem másolhatja le, és sokszorozhatja, nem hozhatja azokat nyilvánosságra.

3.6. Abban az esetben, ha az Ügyfél a fentieket megszegi és ebből a Szolgáltatónak kára keletkezik, úgy azt az Ügyfél köteles megtéríteni. Amennyiben az Ügyfél és a Vásárló/Előfizető személye nem azonos, ez esetben az Ügyfél szerződésszegéséért a Vásárló/Előfizető egyetemleges kötelezettséggel tartozik.

4. Felelősség a Szolgáltatás elérhetőségéért

4.1. A Szolgáltató köteles biztosítani, hogy a szolgáltatás a Felhasználó részére elérhető legyen, a Szolgáltató köteles gondoskodni arról, hogy a termékek, illetve szolgáltatások az általánosan alkalmazott szoftverekkel használhatók lehessenek.

4.2. A nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom a Regisztrált látogató saját regisztrált fiókjában érhető el. A Szolgáltató nem tudja beazonosítani a fiókba belépő személyazonosságát, így rendszer védelmi szempontból a publikus felületen a fiókhoz tartozó, belépéskor kötelezően megadandó felhasználói azonosító és jelszó párossal védett, e belépéshez szükséges adatok védelméről a Regisztrált felhasználó köteles gondoskodni. A Szolgáltató adatvesztés elkerülése érdekében napi mentés készít, amelyhez kizárólag a Szolgáltató fér hozzá.

4.3. A Weboldal és a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom a weboldalon belül való megjelenítéséhez internet kapcsolat szükséges. A weboldal a felhasználói igényeket kielégítő mértékben a HTML5 és CSS3 technológiákat támogatott ingyenesen elérhető internetböngészőkkel használható megfelelően.

4.4. A honlapon igénybe vett és/vagy megvásárolt online termék és/vagy online szolgáltatás használatához szükséges hardver és szoftver konfigurációt az Ügyfélnek, illetve a Vásárlónak/Előfizetőnek kell biztosítania.

4.5. A letölthető nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom lehet:

 • A Youtube és a Vimeo felületekre a Szolgáltató által feltöltött videók és hanganyagok weboldalon történő beágyazása, amely láthatósága, megnézhetősége a weboldal használatának minimális rendszerkövetelményével elérhető. Amennyiben az adott videós vagy hang tartalom letöltése engedélyezett a Regisztrált látogató részére, úgy a letöltés a webes böngészőn keresztül történik. A letöltött videós és hang tartalmat a informatikai eszközre telepített, MP4, MOV, MP3, MPEG, AVI formátumú fájlok kezelésére alkalmas médialejátszó programmal megtekinthető, meghallgatható. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a videó lejátszását vezérlő hardvereszköz (pl. videókártya, hangkártya, hangszóró) és segédszoftver (pl.: kodek) műszaki állapotáért, minőségéért.
 • A Szolgáltató Weboldalára PDF formátumban feltöltött elektronikus könyv, e-book, digitális brossúra, elektronikus tananyag és egyéb dokumentum megnyitása, olvashatósága a Weboldal-használat minimális rendszerkövetelményének megfelelő hardvereszközre telepített – operációs rendszertől függően – ingyenesen elérhető PDF fájl olvasó programmal megnyitható. A Szolgáltató Weboldaláról letölthető PDF fájlok a szerveren való elhelyezés előtt számítógép-vírus ellenőrzésen esnek keresztül és számítógép-vírus mentes állapotban tölthetők le. A PDF fájlok megnyitásra, nyomtatásra, szövegtartalom-kijelölésre vonatkozó jogosultsági védelmét a Szolgáltató egyedileg és egyoldalúan határozza meg.

Kérjük, hogy az internet biztonságos használata érdekében védekezzen az online terjedő számítógép-vírusok ellen!

4.6. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó termékek és/vagy szolgáltatások 95% szolgáltatási szint keretei között a hét minden napján folyamatosan az Ügyfelek rendelkezésére állnak. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a termékekhez való hozzáférést, illetve szolgáltatás egyes elemeit vagy a teljes szolgáltatást karbantartási célból átmenetileg szüneteltesse, különösen munkanapokon este 20:00 óra és reggel 7:00 óra között, illetve hétvégén és munkaszüneti napokon.

4.7. A Szolgáltató a Felhasználó körében felmerülő technikai akadályok – internet elérés hiánya, hibája, szoftver, illetve hardver hibája, stb. – miatt felelősséget nem vállal.

4.8. A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a szolgáltatás 24 órán keresztül nem elérhető, és ennek oka a Szolgáltató érdekkörében merül fel, úgy a Vásárló előfizetését egy nappal automatikusan – a Vásárló igénybejelentése nélkül – meghosszabbítja.

5. Árak

5.1. A termékek, illetve szolgáltatások ellenértékét a Szolgáltató Weboldalán, az egyes termékekhez és/vagy szolgáltatásokhoz kapcsolódóan egyértelműen megjelöli.

5.2. A webshopban megvásárolható termékek és szolgáltatások adóval megnövelt teljes összege, valamint a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális termékek fogyasztóhoz való eljuttatásának módja, várható időtartama a Karrierprofil Piactér menüpontja alatt található meg.

5.3. A termékért, illetve szolgáltatás fizetendő ellenértéket a Szolgáltató által kiadott aktuális árajánlat tartalmazza, melynek alapján a Vásárló/Előfizető díjfizetésre köteles a Szolgáltató által kiállított számla ellenében. A valamely előfizetési időszak lejártát megelőzően a Szolgáltató által a következő előfizetési időszakra kiküldött díjbekérő, illetve ajánlat alapja a szolgáltatás igénybevételének. Amennyiben az Előfizető a Szolgáltató által díjbekérőn, illetve ajánlatán szereplő díjat nem fogadja el, illetve az alapján az Előfizetői szerződését nem hosszabbítja meg, a későbbiekben az újabb szolgáltatás igénybevételére a Szolgáltató Weboldalain aktuálisan közzétett, illetve a Szolgáltató által kiadott aktuális árajánlatban szereplő ár alapján jogosult. A mindenkor hatályos árak a Szolgáltató Weboldalain, illetve a Szolgáltató által kiadott aktuális árajánlatban tekinthetők meg.

5.4. A feltüntetett árak forintban értendőek és az ÁFÁ-t tartalmazzák.

5.5. Az árváltoztatás jogát a Szolgáltató fenntartja.

5.6. A Szolgáltató jogosult meghatározott időtartamra és feltételek mellett kedvezményben részesíteni a vásárlókat. A Vásárlónak – az említett időtartamon túl, illetve a kedvezmény feltételének nem teljesítése esetén – nincs jogosultsága az esetleges vételár különbség miatt a Szolgáltató felé igényt érvényesíteni.

5.7. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az egyoldalúan nyújtott kedvezményt a jövőre nézve, indokolás nélkül visszavonja.

5.8. Amennyiben a Vásárlónak az ellenértéken túl egyéb költsége merülne fel, azt a Szolgáltató a vásárlást megelőzően köteles jelezni a Vásárló felé.

5.9. A szolgáltatás díjának megfizetésére minden esetben a Vásárló/Előfizető köteles, függetlenül attól, hogy a Vásárló/Előfizető a megvásárolt termék, illetve szolgáltatás tényleges használatára kinek adott engedélyt.

6. Terméktámogatás

6.1. A Szolgáltató a termékekkel, illetve szolgáltatásokkal kapcsolatosan felmerülő technikai és használati problémák megoldása érdekében e-mailes terméktámogatást biztosít, melyet a vevő az ugyfelszolgalat@orientify.hu e-mail címen vehet igénybe. A terméktámogatást a Szolgáltató az előfizetéses termékek, szolgáltatások tekintetében az előfizetés időtartama alatt, az egyszeri vásárlás esetén a vásárlástól számított 6 hónapon belül biztosítja.

7. Szavatosság

7.1. A Szolgáltató felelősséget vállal arra, hogy a letöltésre hozzáférhetővé tett termékek formátuma megfelel a szerződésben előírtaknak, a letöltésre hozzáférhetővé tett termékek épek, sértetlenek és a megfelelő szoftverrel megnyithatók.

7.2. A Szolgáltató nem vállal felelősséget azon szoftverek hibájáért, amelyet nem ő bocsátott a Felhasználó rendelkezésére.

7.3. A Szolgáltató továbbá nem vállal felelősséget a nem általa üzemeltetett számítástechnikai és hálózati átviteli eszközök nem megfelelő működéséből eredő károkért, valamint a letölthetővé tett adatállományban ezek által okozott károkért.

7.4. A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a megrendelt elektronikus termék és/vagy szolgáltatás a Szolgáltató hibájából hibás, úgy a Vásárló részére terméktámogatást nyújt.

7.5. A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló mintatájékoztatót az alábbi linkről töltheti le: letöltés.

II. KÜLÖNÖS RENDELKEZÉSEK

1. Orientify weboldal használata

1.1. A www.orientify.hu oldalt a Felhasználó ingyenesen, regisztráció nélkül használhatja, az ott található publikációkat, blogokat és egyéb tartalmakat – jelen ÁSZF I. pontjában meghatározottak sérelme nélkül – megtekintheti.

2. Orientify Karrierprofil weboldal használata

2.1. Az Orientify Karrierprofil a karrierprofil.orientify.hu weboldalon érhető el. Az Orientify Karrierprofil weboldal használata ingyenes regisztrációhoz kötött, mellyel a Felhasználó egyúttal saját Felhasználói fiókot hoz létre.

2.2. A regisztrációt követően a Regisztrált látogatónak lehetősége van Karrierteszt kitöltésére és az annak alapján – számítógépes algoritmusok segítségével – készült eredmény korlátozott megismerésére (Egyszerű karrierprofil).

2.3. Felhasználó felel azért, hogy a karrierprofil elkészítése érdekében rendelkezésre bocsátott – saját személyéhez fűződő – adatok megfelelnek a valóságnak, azok teljes körűek, illetve a teszt kitöltése saját döntésén alapul.

2.4. A közzétett információk semmilyen mértékben nem helyettesítik az önálló, független vizsgálatokat, valamint Felhasználó saját megalapozott pályaválasztással összefüggő döntését. A Felhasználó érdeklődési területei, és életkorából és tanulmányaiból eredő kompetenciái folyamatosan változnak, azokon alapuló értékelés kizárólag egy adott helyzet tényeinek függvényében és körülményeinek ismeretében lehetséges.

2.5. A Karrierteszt eredménye a teszt Szolgáltató részére történő továbbítását követően számítógépes algoritmusok segítségével (emberi közreműködés nélkül) azonnal megjelenítésre kerül. Rendszerkarbantartás és egyéb felmerülő hardver és szoftver akadályozottság esetén a Szolgáltató biztosítja, hogy a kiértékelés 24 órán belül a Felhasználói fiókban elérhető.

2.6. A Karriertesztet a Regisztrált látogatónak havonta 1 alkalommal, a Karrierajánló előfizetőnek (Előfizető) havonta 3 alkalommal van lehetősége kitölteni. Hónap alatt naptári hónapot kell érteni.

2.7. A teszt eredményéből a Regisztrált látogató kizárólag az elsődleges pályaérdeklődési irányát és annak százalékos arányát tudja megtekinteni, illetve további öt érdeklődési irány százalékos megoszlását, a százalékhoz hozzárendelt érdeklődési irány feltüntetése nélkül. A pályaérdeklődési irányok közül kizárólag az elsődleges érdeklődési irányhoz kerül hozzárendelésére a kiértékelésből létrejött százalékszám.

2.8. A Karrierajánlót a Regisztrált látogatónak az ingyenes karrierteszt kitöltését megelőzően, azt követően, illetve a korlátozott eredmény megismerését követően is lehetősége van megvásárolni.

2.9. A Karrierajánló saját részre történő vásárlását követően a Vásárló előfizetése automatikusan megkezdődik, amely határozott időre szól.

2.10. A Felhasználónak lehetősége van megtekinteni a karrierteszt teljes kiértékelését, amely az alábbiakat tartalmazza:

 • az elsődleges, másodlagos és harmadlagos pályaérdeklődési irányok, százalékos megjelöléssel;
 • az ajánlott szakmák, azok egyezőségének százalékos arányaival;
 • a szakma leírása, az ahhoz szükséges végzettség, és a képzések, a jellemző munkaeszközök, munkakörnyezet, munkakör, a rokonszakmák, a fizetési sávok;
 • a karriermátrix segítségével a szakmák egybevetésének lehetősége;
 • szöveges visszajelzés küldésének lehetősége a Szolgáltató részére.

A karrierteszt kitöltését követően annak eredménye minden esetben újra kiértékelésre kerül. A kiértékelések a Felhasználó fiókjában automatikusan mentésre kerülnek, melyeket az előfizetése lejártáig korlátlanul megtekinthet.

2.11. A határozott idejű előfizetés lejártát követően a Felhasználónak a továbbiakban a fiókjában nem lesz lehetősége elérni a karriertesztek Részletes kiértékelését, új karrierteszt kitöltésénél kizárólag a Regisztrált látogatókat megillető szolgáltatásokat tudja a továbbiakban igénybe venni.

2.12. Az előfizetést a Felhasználó – újabb vásárlással – meghosszabbíthatja, ebben az esetben a korábbi előfizetése során kitöltött kiértékelések a Felhasználói fiókjában ismételten hozzáférhetők lesznek.

2.13. A karrierteszt eredménye a Felhasználói fiókból nem tölthető le.

3. Orientify Online Pályaválasztó Fesztivál

3.1. Az Online Pályaválasztó Fesztivál (OPF) hivatalos honlapja az onlinepalyavalasztofesztival.hu, mely előzetes regisztráció nélkül látogatható. Az oldalon lévő videó anyagok megtekintéséhez az Online Pályaválasztó Fesztivál ideje alatt előzetes hírlevélre történő feliratkozás szükséges.

3.2. Az Online Pályaválasztó Fesztivál 2020. november 02-06. napja között kerül megrendezésre, melynek keretében a Szolgáltató – előzetesen meghatározott témakörben – egy-egy szakemberrel történő beszélgetésről 30-45 perces videófelvételt készít. A beszélgetések témája a pályaválasztás, a célja, hogy segítséget nyújtson a pályaválasztás előtt álló személyeknek.

3.3. Az Online Pályaválasztó Fesztivál programja előzetesen az onlinepalyavalasztofesztival.hu honlapon tekinthető meg.

3.4. Az egyes interjúkat tartalmazó felvételek az Online Pályaválasztó Fesztivál kezdő napjától annak végéig fokozatosan kerülnek bemutatásra.

3.5. Az Online Pályaválasztó Fesztiválon történő részvételhez, egyben az onlinepalyavalasztofesztival.hu-n a fesztivál időtartama alatti ingyenes megtekintéshez a Szolgáltató hírlevelére történő feliratkozás szükséges, amelyről bármikor lehetősége van leiratkozni. A hírlevélre történő feliratkozó személy nem minősül Regisztrált látogatónak, a hírlevélre történő feliratkozás Felhasználói fiókot nem keletkeztet.

3.6. A hírlevélre feliratkozó Látogató az Online Pályaválasztó Fesztivál kezdetétől annak végéig a Szolgáltató által a regisztrált e-mail címre küldött hírlevelekben kapja meg az aktuálisan közzétett videó anyag linkjét. A videó anyagok meghatározott időponttól lesznek elérhetőek, és azokat a hírlevélre feliratkozott Felhasználók 48 órán keresztül ingyenesen megtekinthetik.

3.7. A hírlevélre feliratkozott Látogató az Online Pályaválasztó Fesztivál keretében bemutatásra kerülő videó anyagokat 2020. november 08. napján éjfélig az onlinepalyavalasztofesztival.hu oldalon, ezt követően a karrierprofil.orientify.hu weboldalon csomagként tudja megvásárolni, a weboldalon feltüntetett áron.

3.8. Az Online Pályaválasztó Fesztivál keretében bemutatott videók 2020.11.09. naptól a karrierprofil.orientify.hu webáruházban vásárolhatók meg.

3.9. A megvásárolt videófelvételek a Felhasználói fiókból a felvételek elérhetőségétől számított 1 évig letölthetők.

III. A WEBOLDALAKON TÖRTÉNŐ VÁSÁRLÁS SZABÁLYAI

1. A termékek, szolgáltatások megvásárlásának folyamata

1.1. A Szolgáltató által ellenérték fejében kínált online termékek és szolgáltatások megrendelésének leadása a Szolgáltató honlapján működtetett internetes áruházban kizárólag elektronikus úton lehetséges. A szerződés nyelve a magyar nyelv. Telefonon, faxon, e-mailen, levélben leadott rendeléseket a Szolgáltató nem fogad el. A rendelésekkel kapcsolatos tájékoztatásokat a Szolgáltató szintén elektronikus úton küldi el a vásárlók részére. A Szolgáltató megrendeléstől számított 24 órán belül automatikusan visszaigazolást küld. Amennyiben a visszaigazolás a fenti határidőben nem érkezik meg, a vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól. A rendelés leadása előtt a vásárlónak lehetősége van a regisztrációkor megadott adatok módosítására a módosult adatok felülírásával és rögzítésével. A megrendelés interneten kötött, de nem aláírt (írásba foglalt) szerződésnek minősül, melynek tartalmát a Szolgáltató archiválja, az utólagosan hozzáférhető, visszakereshető.

1.2. A Felhasználó ajánlati kötöttség létrejötte nélkül elhelyezheti a „Kosár”-ban a kiválasztott termékeket, azokat abból kiveheti, módosíthatja. A termékek Kosárba történő helyezésével sem a Felhasználónak, sem a Szolgáltatónak nem keletkezik ajánlati kötöttsége.

1.3. A Karrierajánló megvásárlására a „megvásárlás” gombra kattintva van lehetőség, ezt követően meg kell adni a Vásárló/Előfizető számlázási nevét, címét, valamint el kell fogadni jelen Általános Szerződési Feltételeket, az Adatvédelmi tájékoztatót és az OTP SimplePay szabályzatát.

1.4. A Karrierajánlót, valamint az OPF videócsomagot kizárólag online bankkártyás fizetéssel lehet megvásárolni.

1.5. A termék megvásárlását követően a Szolgáltatónak kötelessége a vásárlást 24 órán belül visszaigazolni.

1.6. A Vásárló/Előfizető a bankkártyás fizetési mód igénybevételével leadott megrendelését nem vonhatja vissza, és nem módosíthatja.

1.7. Az Online Pályaválasztó Fesztivál keretében közzétett videó felvételek (kizárólag együttesen) a fesztivál végéig, azaz 2020. november 08. éjfélig előre történő banki utalással is megfizethetők. A megrendelés ez esetben az onlinepalyavalasztofesztival.hu oldalon elhelyezett űrlap kitöltésével és a Szolgáltató részére történő megküldésével történik, melyet a Szolgáltató 24 órán belül visszaigazol, valamint nyilatkozik arról, hogy a megrendelést elfogadja-e. A megrendelés elfogadásának minősül a kitöltött űrlapnak megfelelő díjbekérőnek a megrendelő részére – a megadott elektronikus levelezési címre – történő megküldése.

1.8. A megrendelő a megrendelése alapján kiállított díjbekérőn szereplő összeget az azon feltüntetett fizetési határidőig és számlaszámra köteles banki átutalással megfizetni. Felhasználó tudomásul veszi, hogy az így megfizetett összeg előlegnek minősül, a megvásárolt videó csomag 2020. november 09. napján 00:00 órától lesz elérhető a megrendelő Felhasználói fiókjában, mely ezzel egyidejűleg aktiválódik. A Felhasználói fiók aktiváló kódját a Szolgáltató előzetesen megküldi a Vásárlónak.

1.9. Szolgáltató a banki átutalás megérkezéséről 24 órán belül előleg számla megküldésével egyidejűleg értesíti a Vásárlót.

1.10. A megvásárolt termékek és szolgáltatások a Felhasználó fiókjában elérhetők. A termékek mellett a letölthetőség lehetősége, illetve annak időbeli vagy számbeli korlátja előzetesen feltüntetésre kerül.

1.11. A Szolgáltató a Vásárlónak/Előfizetőnek a megvásárolt szolgáltatás használatát a Szolgáltató weboldalain feltüntetett időtartamokra biztosítja.

2. Indokolás nélküli elállási jog gyakorlása

2.1. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 29.§ (1) bekezdés m) pontja értelmében a vásárló nem élhet elállási jogával a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a Szolgáltató a vásárló előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést és a vásárló e beleegyezéssel egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát.

2.2. A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet értelmében a vásárló a szerződéstől 14 napon belül indoklás nélkül elállhat. A vásárló az elállási jogát termék vásárlása esetén a termék kézhezvételétől számított 14 napon belül gyakorolhatja. A vásárló az onlinepalyavalasztofesztival.hu honlapon megrendelt és előzetesen kifizetett videó csomagra vonatkozó elállási jogát a Felhasználói fiók aktiválásának megkezdéséig gyakorolhatja. A Felhasználói fiók aktiválásával a vásárló tudomásul veszi, hogy az a teljesítés megkezdésének minősül, melynek megkezdését követően elveszíti az elállás jogát.

2.3. Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni elektronikus úton küldött levél útján az alábbi címre: ugyfelszolgalat@orientify.hu

2.4. Ebből a célból felhasználhatja a honlapról letölthető elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is (ITT LETÖLTHETŐ).

2.5. Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli.

2.6. A Karrierajánlóval kapcsolatosan a Szolgáltató pénz visszafizetési garanciát vállal, amelyet a Vásárló a szolgáltatás megvásárlását követő 30 napon belül gyakorolhat. A pénz visszafizetési igényt a Szolgáltató e-mail címére küldött levél alapján történik (ugyfelszolgalat@orientify.hu), amelyben kérjük feltüntetni a kapott számla számát, a vásárló nevét és címét, valamint rövid szöveges kérelmet, amely egyértelműen jelzi a garancia érvényesítési szándékát.

2.7. A fenti szabályok a jövőbeni online programokra megfelelően alkalmazandóak.

IV. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

1. Panaszkezelés

1.1. Felhasználó a szolgáltatással kapcsolatos panaszát e-mailben az ugyfelszolgalat@orientify.hu címen, valamint postai úton a Szolgáltató levelezési címére megküldött levelével közölheti a Szolgáltatóval, aki a panaszt a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezeli.

1.2. Felhasználó panaszával az alábbi hatósághoz fordulhat:

Budapest Főváros Kormányhivatala Fogyasztóvédelmi Felügyelősége
cím: 1052 Budapest, Városház utca 7.
postacím: 1364 Budapest, Pf.: 144.
telefonszám: +36 (1) 328-0185
telefax: +36 (1) 411-0116

Budapesti Békéltető Testület
cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
levelezési cím: 1253 Budapest, Pf. 10.
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
Telefon: 06/1/488-2131

Bírósági jogérvényesítés lehetőségeiről további információk a www.birosagok.hu honlapon tájékozódhat.
Egyebekben a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezései megfelelően irányadóak.

1.3. A jelen Általános Szerződési Feltételek azon rendelkezéseit, amelyeket a Ptk. vagy más jogszabály így különösen a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet kizárólag a fogyasztónak minősülő személyekkel (Ptk. 8:1. (1) bekezdés 3. pont) kötött szerződésekre rendel alkalmazni, fogyasztónak nem minősülő vásárló esetében a Szolgáltató nem köteles alkalmazni.

2. Az ÁSZF hatálya és módosítása

2.1. A jelen ÁSZF 2021. január 15. napján lép hatályba, és visszavonásig, illetve a mindenkori módosítások hatályba lépéséig érvényes és hatályos. Szolgáltató a jelen ÁSZF-et bármikor jogosult egyoldalúan megváltoztatni.

3. Egyéb rendelkezések

3.1. Amennyiben jelen ÁSZF bármelyik rendelkezése utóbb érvénytelennek bizonyulna, az a teljes szerződés érvényességét nem érinti, az érvénytelenséggel nem Felhasználó rendelkezései továbbra is hatályosak.

3.2. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a Felek a magyar jogot kötik ki.

3.3. Felek a jelen ÁSZF-fel kapcsolatban esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket elsősorban egymás között kísérlik meg rendezni. Ennek eredménytelensége esetén a járásbíróság hatáskörébe tartozó ügyek elbírálására kikötik a PestKözponti Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét.

3.4. Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény, továbbá a vonatkozó más jogszabályok rendelkezései az irányadók. A Szolgáltató folyamatosan követi a jogszabályok változásait és az ÁSZF rendelkezéseit ennek megfelelően módosítja. Amennyiben ennek ellenére a jelen ÁSZF bármely rendelkezése ellentétes lenne valamely jogszabály kötelezően alkalmazandó rendelkezésével, úgy abban az esetben a jelen ÁSZF vonatkozó rendelkezése helyett a jogszabály rendelkezését kell alkalmazni.